راهنما

بیمارستان امیرکبیر

نقشه و آدرس: بیمارستان امیرکبیر، تهران، امیرآباد، کارگرشمالی