راهنما

مسجد حضرت ابوالفضل

نقشه و آدرس: مسجد حضرت ابوالفضل، تهران، یوسف آباد، بزرگراه شهید گمنام غرب، خیابان جهان آرا، کوچه اخلاقی، عظیمی اشک شهر