راهنما

مسجد سادات

نقشه و آدرس: مسجد سادات، تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، قاسمی