راهنما

بیمارستان ولی عصر

نقشه و آدرس: بیمارستان ولی عصر، تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، بیمارستان امام خمینی