راهنما

بیمارستان یاس سفید

نقشه و آدرس: بیمارستان یاس سفید، تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، یکم