راهنما

مسجد سیدالشهدا

نقشه و آدرس: مسجد سیدالشهدا، تهران، میدان انقلاب