راهنما

سینما آفریقا

نقشه و آدرس: سینما آفریقا، تهران، ولیعصر