راهنما

محل نماز جمعه تهران

نقشه و آدرس: محل نماز جمعه تهران، تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران