راهنما

سینما سپیده

نقشه و آدرس: سینما سپیده، تهران، انقلاب