راهنما

ایستگاه مترو زمزم

(ایستگاه مترو قلعه مرغی)
نقشه و آدرس: ایستگاه مترو زمزم، تهران، بزرگراه نواب صفوی جنوب، جوانه