راهنما

مجتمع ورزشی و فرهنگی شهید چمران

(بولینگ عبدو)
نقشه و آدرس: مجتمع ورزشی و فرهنگی شهید چمران، تهران، شریعتی