راهنما

کاخ احمدشاهی

نقشه و آدرس: کاخ احمدشاهی، تهران، زعفرانیه، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان طاهری، مجموعه کاخ سعدآباد