راهنما

آستان مقدس امامزادگان سید جعفر و سیده حمیده خاتون

(امامزاده سید جعفر و حمیده خاتون)
نقشه و آدرس: آستان مقدس امامزادگان سید جعفر و سیده حمیده خاتون، تهران، باغ فیض، خیابان اشرفی اصفهانی، ناطق نوری