راهنما

مسجد حضرت ابوالفضل

نقشه و آدرس: مسجد حضرت ابوالفضل، تهران، خیابان کارگر جنوبی، خیابان کمالی، مرتضوی