راهنما

مسجد المهدی

نقشه و آدرس: مسجد المهدی، تهران، زرگنده، خیابان وحید دستگردی شرقی، خیابان فریدافشار، خیابان بلوار شاهسون، خیابان دلیری، دولتشاد شرقی