راهنما

مسجد قائم

نقشه و آدرس: مسجد قائم، تهران، تجریش، میدان تجریش، مقصودبیک