راهنما

مسجد الزهرا

نقشه و آدرس: مسجد الزهرا، تهران، خیابان آفریقا، روانپور