راهنما

مسجد جامع قلهک

نقشه و آدرس: مسجد جامع قلهک، تهران، شریعتی