راهنما

درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر

نقشه و آدرس: درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر، تهران، خیابان وحید دستگردی شرقی، کوچه نصیری غربی، شاهین