راهنما

مسجد قدیم زرگنده

نقشه و آدرس: مسجد قدیم زرگنده، تهران، زرگنده، خیابان وحید دستگردی شرقی، خیابان فریدافشار، خیابان بلوار شاهسون، خیابان دلیری، عطاری مقدم