راهنما

مسجد حضرت حجت

نقشه و آدرس: مسجد حضرت حجت، تهران، خیابان شریعتی، کوچه کدویی، خیابان شکرآبی، بیژن پور