راهنما

کاخ سبز

(کاخ شهوند)
نقشه و آدرس: کاخ سبز، تهران، زعفرانیه، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان طاهری، مجموعه کاخ سعدآباد