راهنما

بیمارستان روزبه

نقشه و آدرس: بیمارستان روزبه، تهران، کارگر جنوبی