راهنما

بیمارستان 501 ارتش

نقشه و آدرس: بیمارستان 501 ارتش، تهران، خیابان دکتر فاطمی، اعتمادزاده