راهنما

بیمارستان مصطفی خمینی

نقشه و آدرس: بیمارستان مصطفی خمینی، تهران، خیابان فلسطین، ایتالیا