راهنما

بیمارستان پانزده خرداد

نقشه و آدرس: بیمارستان پانزده خرداد، تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات اللهی، لباف