راهنما

سینما قیام

نقشه و آدرس: سینما قیام، تهران، طالقانی، روبروی بیمارستان کودکان تهران