راهنما

سینما قدس

نقشه و آدرس: سینما قدس، تهران، میدان ولیعصر