راهنما

سینما شیرین

نقشه و آدرس: سینما شیرین، تهران، بزرگراه میدان نهم دی، شیخ محمدی شرق، نبش پل جوادیه