راهنما

سینما کریستال

نقشه و آدرس: سینما کریستال، تهران، لاله زار نو، نرسیده به امین زاده