راهنما

سینما آسمان آبی

نقشه و آدرس: سینما آسمان آبی، تهران، خیابان پیروزی، خیابان زینلی افخم، میدان باغچه بیدی، خیابان محبی، میدان بروجردی