راهنما

سینما تئاتر شاهد

نقشه و آدرس: سینما تئاتر شاهد، چهارراه نظام آباد، تهران، سبلان شمالی، روبروی ایستگاه مترو سبلان