راهنما

پردیس سینمایی قلهک

نقشه و آدرس: پردیس سینمایی قلهک، تهران، قلهک، خیابان شریعتی، یخچال، روبروی بلوار آینه