راهنما

بام محک

نقشه و آدرس: بام محک، تهران، شهرک نفت، بزرگراه ارتش غرب، خیابان مژدی، خیابان محک، اردستانی، روبروی شورا