راهنما

مسجد جامع المهدی

نقشه و آدرس: مسجد جامع المهدی، تهران، سعادت آباد، خیابان شهید پاک نژاد، خیابان بلوار پیام، میدان پرواز