راهنما

سینما مرکزی

نقشه و آدرس: سینما مرکزی، تهران، میدان انقلاب