راهنما

درمانگاه تقوی

نقشه و آدرس: درمانگاه تقوی، تهران، میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، پورزرگری