راهنما

مسجد قدس

نقشه و آدرس: مسجد قدس، تهران، سعادت آباد، خیابان مدیریت، بلوار دریا، نبش خوردین