راهنما

درمانگاه شبانه روزی شهرداری

نقشه و آدرس: درمانگاه شبانه روزی شهرداری، تهران، ابوذر، بهنام، خیابان اشرفی اصفهانی، شالی