راهنما

بیمارستان ابن سینا

نقشه و آدرس: بیمارستان ابن سینا، تهران، آیت الله کاشانی