راهنما

چهارراه طرشت

نقشه و آدرس: چهارراه طرشت، تهران، طرشت، بزرگراه شیخ فضل الله شمال، خیابان سهرورد، میدان حبیب اللهی، بلوار صالحی