راهنما

سه راه پیاله

نقشه و آدرس: سه راه پیاله، تهران، مجیدیه شمالی، بزرگراه رسالت غرب، استاد حسن بنا