راهنما

چهارراه عباسی

نقشه و آدرس: چهارراه عباسی، تهران، یاخچی آباد، خیابان شهید رجایی، خیابان طباطبایی، یاخچی آباد