راهنما

موزه ایران باستان

نقشه و آدرس: موزه ایران باستان، تهران، خیابان امام خمینی، مجموعه تاریخی باغ ملی