راهنما

مسجد طالقانی

نقشه و آدرس: مسجد طالقانی، تهران، محمودیه، مقدس اردبیلی