راهنما

موزه صلح

نقشه و آدرس: موزه صلح، تهران، خیابان فیاض بخش، پارک شهر