راهنما

گذر تقی خان

نقشه و آدرس: گذر تقی خان، تهران، امام خمینی