راهنما

ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی

((خط 5) مترو تهران کرج)
نقشه و آدرس: ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی، تهران، تهران کرج غرب، بزرگراه بلوار غربی استادیوم آزادی، ورزشگاه آزادی