راهنما

پمپ بنزین میدان بهمن شماره 166

(پمپ بنزین میدان کشتارگاه)
نقشه و آدرس: پمپ بنزین میدان بهمن شماره 166 ، تهران، بزرگراه میدان نهم دی، بزرگراه شیخ محمدی شرق، دشت آزادگان جنوب، نرسیده به میدان بهمن