راهنما

مسجد الرضا

نقشه و آدرس: مسجد الرضا، تهران، میدان هفت تیر، شریعتی